Мови

  • English
  • Українська

Стипендії для молодих вчених ІСМА НАН України

Шановні колеги!

ІСМА НАН України має квоти на стипендії Президента України та НАН України.  

Стипендії Президента України для молодих вчених НАН України для найбільш талановитих молодих учених призначаються з метою підтримки молодих учених, які здійснюють перспективні наукові дослідження в галузі природничих, технічних, гуманітарних і суспільних наук. Стипендії Національної академії наук України для молодих вчених призначаються з метою підтримки наукової діяльності та створення умов для мотивації талановитих молодих учених, які здійснюють перспективні наукові дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук.

Стипендії Президента України та стипендії НАН України присуджуються на конкурсних засадах строком до двох років.

Остаточне рішення про присудження стипендій Президента України приймає президія Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Стипендії НАН України призначаються за рішенням Президії НАН України.

Стипендії Президента України та НАН України присуджуються двічі на рік при наявності опублікованих Президією НАН України вакансій за результатами відповідних конкурсів.

Участь у конкурсі на здобуття стипендій Президента України і НАН України можуть взяти аспіранти і наукові працівники Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.

Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій Президента України, не може перевищувати 35 років для тих, хто має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років для тих, хто має науковий ступінь доктора наук або навчається у докторантурі, на час їх висунення для участі у конкурсі на здобуття стипендій Президента України.

У разі досягнення стипендіатом, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, 35 років та стипендіатом, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі, 40 років виплата стипендії Президента України припиняється.

Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій НАН України, становить до 35 років включно для претендентів, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, до 40 років включно для претендентів, які мають науковий ступінь доктора наук, на момент присудження стипендії. За умови позитивних атестацій стипендіата НАН України стипендія виплачується йому протягом 2 років незалежно від досягнутого ним граничного віку молодого вченого.

Претенденти на здобуття стипендій Президента України обов’язково повинні мати наукові результати (не менше трьох з перерахованих форм: монографія; наукова стаття, опублікована у виданні, що входить до наукометричних баз Web of Science та/або Scopus; патент на винахід), а також можливість проводити наукові дослідження. Претенденти на здобуття стипендій НАН України, які не захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії), повинні мати опубліковані наукові праці (у тому числі, не менше 1 наукової статті, опублікованої у виданні, що входить до наукометричних баз Web of Science та/або Scopus).

Висунення претендентів на здобуття стипендій Президента України і НАН України здійснюється Вченою радою ІСМА НАН України. 

Рішення про висунення претендентів приймаються Вченою радою відкритим або таємним голосуванням (за визначенням Вченої ради) за умови присутності не менше двох третин від її складу та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів ради.

Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України та НАН України для молодих вчених 

Для участі у Конкурсі необхідно заповнити цю формуа також надіслати скан заяви за зразком