Мови

  • English
  • Українська

Нормативно-правова база

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
Закон України «Про освіту»
Закон України «Про вищу освіту»
Закон України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»
Закон України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів»
Закон України «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266»
Закон України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»
Закон України «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти від 11.07.2019  № 977»
Закон України «Про запобігання корупції»
Наказ від 23.04.2021 № 462 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад
Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
Наказ про затвердження Вимог до оформлення дисертації


ПОСТАНОВИ КМУ

Постанова від 21 жовтня 2020 р. № 979 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167»
Постанова КМУ №261 від 19.04.2019р. «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»
Постанова від 3 квітня 2019 р. № 283 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261»
Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»
Постанова від 4 липня 2018 р. № 519 «Про внесення змін до постанови Кабінетів міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567»
Постанова від 10 травня 2018 р. № 347 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187»
Постанова від 27 липня 2016 р. №  567 «Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»
Постанова від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»
Постанова від від 24 липня 2013 р. № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів»
Постанова № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність».


ІНСТРУКТИВНІ ЛИСТИ МОН

Інструктивний лист МОН «Щодо врегулювання питань про присудження наукових ступенів»
Інструктивний лист МОН «Щодо включення наукових видань до бібліографічних баз даних»
Інструктивний лист МОН «Щодо окремих питань підготовки та атестації здобувачів ступеня доктора філософії»


ПОЛОЖЕННЯ

Статут ІСМА НАН України
Про Етичний кодекс ученого України
Положення про Стипендіальну комісію
Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти
Положення про академічну доброчесність
Положення про анкетування (опитування) здобувачів вищої освіти
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти
Положення про порядок врегулювання конфліктів в освітньому процесі
Порядок підготовки здобувачів ступеню доктора філософії в аспірантурі
Положення про проектну групу освітньої програми та групу забезпечення спеціальності 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали»
Положення про проектну групу освітньої програми та групу забезпечення спеціальності 132 – «Матеріалознавство»
Порядок розробки та затвердження робочих програм навчальних дисциплін
Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату
Положення про аспірантуру
Положення про приймальну комісію
Положення про організацію освітнього процесу (2018) (2021)
Наказ про створення комісії з питань забезпечення якості освіти
Наказ про створення групи забезпечення якості ОП за спеціальністю 105 - "Прикладна фізика та наноматеріали"
Положення про Раду молодих вчених
Положення про конференцію-конкурс наукових робіт молодих вчених
Інструкція по протипожежному режиму
Інструкція про порядок дій при пожежі
Інструкція щодо заходів пожежної безпеки
Порядок евакуації
Положення про відділ охорони праці


Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності